DOCOMOTION

DOCOMOTION

מסמכים אדריכלים

תוכניות קומה+מחסנים- בניין D

להורדה >

תוכניות קומה+מחסנים – בניין E

להורדה >

תוכנית חניות – כל הבניינים

להורדה >

מסמכים משפטים

חוזה – מאושר

להורדה >

ג׳4 חתום ומואשר

להורדה >

מפרט טכני – כללי – מאושר

להורדה >

יפוי כח נוטריוני לרכישת דירה

להורדה >

אישור זכויות

להורדה >

יפוי כח נוטריוני לבחירת דירה

להורדה >

היתר חפירה

להורדה >

החלטת ועדה

להורדה >

היתר בנייה מלא

להורדה >

כתב הוראה בלתי חוזרת

להורדה >